LOUIE
.... the journery from a shelter dog, to a therapy dog
 1. +
 2. +
 3. +
 4. +
 5. nom, nom ,nom.....birthday cake
  +
  nom, nom ,nom.....birthday cake
 6. My fur-sister's birthday bash
  +
  My fur-sister's birthday bash
 7. +
 8. +
 9. +
 10. My adoption photo
  +
  My adoption photo